Golgari Grave-Troll

Опубликовано: 15.01.2013
http://mtg.summoning.ru/cards/GolgariGrave-Troll.shtml