Силки Оцепенения (Battle for Zendikar Game Day Full-Art) NM